„Slovoslagalica“ logoped Cerak Žarkovo Vidikovac Filmski grad Rakovica dečiji psiholog defektolog

Logopedsko – edukativni centar

Ratka Mitrovića 132 lokal 4 B (ugao sa Jablaničkom)   Instagram
Telefon: 064/231 53 48       google mapa

U okviru našeg centra nudimo različite vrste tretmana, koji su prilagođeni individualnim
karakteristikama svakog deteta. Od velike važnosti nam je uzimanje u obzir njihove
osobenosti i kreiranje sadržaja i vežbi koje će ispratiti njihove potrebe i podsticati dalji
razvoj. U skladu sa time, ceo proces integriše više pristupa u radu sa decom. Kroz igru i
različite vrste aktivnosti i zadataka omogućavamo deci priliku da bude spremno za
odrastanje. Misija našeg centra jeste da roditeljima i deci pružimo adekvatnu pomoć i
podršku i da zajedničkim snagama delujemo za dobrobit deteta.

U Logopedsko-edukativnom centru ,,Slovoslagalica” nudimo sledeće usluge:
-Procenu govorno-jezičkog statusa deteta, odnosno stepen razumevanja i produkcije
govora. Takođe, vrši se procena artikulacije i govornih organa. U zavisnosti od uzrasta
deteta, koriste se odgovarajući testovi.
-Logopedski tretman, odnosno stimulacija govora i jezika, u zavisnosti od toga kakve
poteškoće i problem dete ima. Pod tim se podrazumeva podsticanje i rad na svim procesima i
funkcijama koji su povezani sa produkcijom govora, percepcijom i produkcijom oralnog i
pisanog jezika, ali i oblicima neverbalne komunikacije. Radi se na rauzvijanju pažnje i
verbalnog pamćenja.
-Pripremni predškolski program, pri čemu se razvijaju sve one sposobnosti koje su
neophodne za polazak u školu (glasovna analiza i sinteza, prepoznavanje slova, razvoj
grafomotorike, pažnje i koncentracije, opažanja, vremenske i prostorne orijentacije).
-Reedukacija psihomotorike kao metod kojim dete putem pokreta spoznaje sebe, druge i
svet koji ga okružuje.
– Izdavanje potvrda za polazak u školu
-Profesionalna orijentacija (informisanje i savetovanje) za učenike osnovnoškolskog i
srednjoškolskog uzrasta koji nisu sigurni u vezi izbora škole/fakulteta. Sastoji se iz
prikupljanja podataka o učeniku, kroz intervju i testiranja, a učenik i roditelji dobijaju
povratnu informaciju i savet o nastavku školovanja.
 -Savetodavni rad psihologa sa roditeljima i decom školskog uzrasta u oblasti obrazovanja
može se odnositi na: teškoće u samoregulaciji učenja, nepoznavanje tehnika i strategija
učenja, pad motivacije i koncentracije za učenje, nesamostalnost u učenju, tremu pri
odgovaranju, preniska ili previsoka očekivanja, teškoće u adaptaciji na (novu) školu i druge
razloge koji mogu negativno uticati na samopouzdanje  i uspešnost deteta.
-Defektološki tretman podrazumeva rad na razvoju kognitivnih sposobnosti, krupne i fine
motorike, samostalnosti i socio-emociaonalnom razvoju. Cilj tretmana je dostizanje najvišeg
detetovog potencijala.

Kašnjenje govorno-jezičkog razvoja ne mora uvek ukazivati na postojanje razvojnog
poremećaja. U pojedinim situacijama to može biti samo znak blagog odstupanja od onoga
što je karakteristično za uzrast. Međutim, preporuka je da se obratite logopedu ukoliko
kod Vašeg deteta primetite bilo kakvo odstupanje od razvojnih normi.
Iako se sa govorno-jezičkim problemima može raditi na bilo kojem uzrastu, intervencije
logopeda i prevencija daljih problema daleko su efikasnije ukoliko se sa tretmanima krene u
što ranijim godinama.

Više o logopedu, psihologu i defektologu:
Logoped Marija Kitanovski diplomirala je na Fakultetu za specijalnu edukaciju i
rehabilitaciju, Univerziteta u Beogradu, na smeru za logopediju. Na istoimenom fakultetu
nastavila je dalje svoje obrazovanje i tako stekla zvanje master logopeda. Pripravnički staž je
realizovala u Domu zdravlja Zvezdara. Radno iskustvo počinje u Sekretarijatu za obrazovanje
i dečju zaštitu, nakon čega se zapošljava kao školski logoped. Sada radi kao stručni saradnik
u dve osnovne škole u Beogradu. Svoje profesionalno usavršavanje obogatila je i kroz
završavanje Opšte i specifične reedukacije psihomotorike sa relaksacijom na Institutu za
mentalno zdravlje. Ima iskustvo volontiranja i rada u okviru različitih projekata, angažovanje
u društveno odgovornim kampanjama i kao realizator socio-terapijskog kluba za mlade.
Saradnik je u osmišljavanju edukativnog materijala za proizvodnju igračaka ,,Tok“.

Školski psiholog, Sanja Tatić Janevski, diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu
u Beogradu, gde je završila i specijalizaciju iz Porodične medijacije, i master studije
Obrazovnih politika. Završila je obuku za Dinamičku procenu potencijala za učenje na
Feuerstein Institutu; napredni nivo REBTa i trening  Kognitivna i porodična terapija u radu sa
decom i mladima . Ima dugogodišnje iskustvo u radu sa decom kao stručni saradnik, psiholog
u više osnovnih škola u Beogradu, i kao savetnik koordinator u Zavodu za unapredjivanje
obrazovanja i vaspitanja, gde se bavila poslovima vezanim za unapređivanje sistema
profesionalnog razvoja zaposlenih u obrazovanju, i kao član radnih grupa učestvovala u
pripremi nastavnih programa za osnovne škole i gimnazije. Pored toga, bila je angažovana na
poslovima koji se tiču obrazovanja darovite i talentovane dece i učenika, kao i problema u
obrazovanju romske dece.
Autor je više radova iz obe oblasti i koautor knjige i publikacije iz oblasti obrazovanja
učenika sa izuzetnim sposobnostima.
Bavi se problemima napredovanja i zastoja u učenju, strategijama i tehnikama učenja i
motivacijom za učenje, profesionalnom orijentacijom i savetodavnim radom sa roditeljima i
decom.

Defektolog Ivana Bogdanović diplomirala je na Fakultetu za specijalnu edukaciju i
rehabilitaciju, Univerziteta u Beogradu, na smeru Oligofrenologija i stekla naziv
Diplpomirani defektolog. Pripravnički staž je realizovala u OŠ „22. septembar“ u Negotinu,
nakon čega dobija licencu za rad na poziciji defektologa Oligofrenopedagoga. Radno
iskustvo počinje u OŠ „22. septembar“ u izdvojenom odeljenju u Kladovu, kao školski
defektolog. U istoj školi je radila u periodu od 1998. do 2000. godine. Trenutno je zaposlena
u OŠ „Jajinci“, u kojoj radni odnos započinje 2000. godine. Iza sebe ima 24 godine radnog
staža. Tokom svoje karijere je pohađala veliki broj stručnih usavršavanja i na taj način stekla
široko obrazovanje iz raznih oblasti u vezi sa inkluzivnim obrazovanjem u predškolskim i
školskim ustanovama.