„Agape GNSS“ geometar Zemun polje Altina Borča Surčin Batajnica Ub Lazarevac

Zemun; Ugrinovačka 105   www.agapegnss.rs
Obrenovac; Stubline; Pavla Solarića 9    Instagram    FB stranica  LINKEDIN
Telefon: 065/44 333 45; 065/44 333 46

KATASTARSKO TOPOGRAFSKI PLAN
SNIMANJE INSTALACIJA NA TERENU ZA GRADNJU
OBELEŽAVANJE TEMELJA ZA IZGRADNJU OBJEKATA
MERENJE UDALJENOSTI OBJEKTA OD KLADIONICA
VLASNIČKI LIST NEPOKRETNOSTI…

Agape GNSS d.o.o.

Agape GNSS d.o.o. je od 2022.godine počela sa radom pod novim imenom i
željom da pomogne brojnim pravnim i fizičkim licima geodetskim uslugama. Naš
tim čine mlade, licencirane geodete sa proaktivnim pristupom poslu. Sve
geodetske poslove završavamo u kratkom roku.
Tu smo za sve usluge u postupku izvođenja geodetskih radova, kao i u postupku
održavanja katastra nepokretnosti i održavanja katastra vodova, ali i u procesu
kompletiranja pravne i tehničke dokumentacije.
Geodetske usluge koje kao Agape GNSS d.o.o. nudimo su:
– Spajanje katastarskih parcela;
– Interna deoba katastarskih parcela;
– Indentifikacija (pronalaženje) katastarskih parcela na terenu;
– Indentifikacija (pronalaženje) katastarskih parcela na katastarskom planu,
aero ili satelitskom snimku;
– Izrada situacionog plana;
– Izrada katastarsko-topografskog plana;
– Formiranje građevinskih parcela;
– Projekat preparcelacije – Projekat geodetskog obeležavanja;
– Geodetsko merenje udaljenosti kladionica od škola;
– Legalizacija ili ozakonjenje objekta – kompletna dokumentacija;
– Geodetsko snimanje i ucrtavanje objekta u katastar – Geodetski snimak;
– Elaborat etažiranja – specifikacija posebnih delova objekta;
– Omeđavanje katastarskih parcela;
– Deoba katastarski parcela;
– Izrada projekta geodetskog obeležavanja;
– Obeležavanje regulacione i građevinske linije, katastarske i građevinske
parcele;
– Obeležavanje objekata;
– Praćenje iskopa i nasipa;
– Obračun kubature iskopa / nasipa (snimanje pre i posle iskopa / nasipa);
– Snimanje izvedenih stanja šipova, naglavne grede, kapitela, betonskih ploča
stabilno i visinski;
– Obeležavanje stubova, zidova, naglavnih greda i stepeništa;
– Obeležavanje za izvođenje zidarskih, gipsarskih i čeličarskih radova;
– Obeležavanje visina;
– Obeležavanje za izvođenje pristupnih saobraćajnica i dvorišnog uređenja;
– Kontrola horizontalnosti i/ili vertikalnosti ploča, stubova zidova i dr;
– Praćenje sleganja objekata;
– Izrada elaborata o saglasnosti izvedenih temelja;
– Izrada elaborata o saglasnosti izvedenih konstrukcijskih radova;
– Izrada elaborata geodetskih radova za podzemne instalacije;
– Izrada elaborata geodetskih radova za izvedene objekte i posebne delove
zgrada…

Radno vreme:
Ponedeljak – petak: 7 – 15h